Kustavin kalankasvatuslaitoksen YVA-ohjelmaa voi kommentoida 20.6. asti

Kalavaltio-hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää kotimaista kalankasvatusta valtion merialueilla. Kuva: Luonnonvarakeskus.

KUSTAVI. Metsähallituksen Kustavin Isokarin länsipuolelle suunnitteleman kalankasvatuslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut. YVA-menettely ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten.

Kustavin ulkomerialueen kalankasvatuslaitoksen YVA-menettely liittyy Metsähallituksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen Kalavaltio-hankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut löytää valtion vesialueilta kalankasvatukseen soveltuvia alueita.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) arvioidaan ja vertaillaan erilaisten hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Kalankasvatuslaitoshankkeen päävaihtoehdot on muodostettu kahdesta eri sijaintipaikkavaihtoehdoista pohjoisella ja/tai eteläisellä merialueella toteutettavaksi. Alavaihtoehdot on muodostettu kalantuotannon arvioidusta lisäkasvuarviosta. Eri sijainti- ja tuotantovaihtoehtojen lisäksi tarkastelussa on vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta.

YVA-ohjelman kuulutus julkaistiin 19.5. ja pidetään nähtävillä 20.6. saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Kustavin kunnan, Uusikaupungin kaupungin ja Brändön kunnan verkkosivuilla. Hankkeen arviointiohjelma ja kuulutukseen liittyvä aineisto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/kalankasvatuslaitosKustaviYVA. YVA-ohjelmaa koskeva aineisto ja kuulutus julkaistaan myös ruotsinkielisenä.

Hankkeen YVA-ohjelman suomenkieliseen paperiversioon voi tutustua kuulutusaikana Kustavin kunnanvirastossa, Uudenkaupungin palvelupiste Passarissa ja ruotsinkieliseen versioon Brändön kunnan kirjastossa. Kalankasvatuslaitoshanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin Kustavissa 23.5. pidetyssä yleisötilaisuudessa.

Mielipide on toimitettava viimeistään maanantaina 20. kesäkuuta yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueelle joko sähköpostitse tai postitse.

Seutusanomat Vakka