Merja Koski hoitaa Pyhärannan kunnanjohtajan tehtäviä väliaikaisesti

Kuulemiskutsu vt. kunnanjohtajalle

Avi: Pyhärannan kunnanhallitus sekä vt. kunnanjohtaja ovat laiminlyöneet velvollisuutensa ottaa käsiteltäväksi Kelalta siirretyt sosiaalihuoltoa koskevat hakemukset ja ilmoitukset.

PYHÄRANTA. Pyhärannan kunnanhallitus valitsi 3.1. kokouksessaan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiölle viransijaiseksi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Merja Kosken.

Pyhärannan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miikka Roos on pidättänyt vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön virantoimituksesta määräajaksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen saakka. Virantoimituksesta pidättämisestä voi päättää valtuusto.

Tammikuun 3. päivä kokoontunut kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle kuntalain mukaisen irtisanomismenettelyn käynnistämistä. Ehdotus sisältää vt. kunnanjohtajan irtisanomista valmistelemaan tarkoitetun tilapäisen valiokunnan asettamisen.

Samassa kokouksessa päätettiin varata vt. kunnanjohtajalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi seitsemän päivän määräaikana sekä toimittaa hänelle kuulemiskutsu virantoimituksesta pidättämisperusteineen.

Menettely liittyy Lounais-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2021 antamaan huomautukseen. Avi on antanut Pyhärannan kunnanhallitukselle ja vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiölle huomautuksen sosiaalihuollon asiakkaiden asiakasturvallisuuden vaarantamisesta.

Aluehallintovirasto pitää erittäin moitittavana sitä, että kunnanhallitus Pyhärannan kunnan sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavana toimielimenä sekä vt. kunnanjohtaja ja sosiaalipalvelujen esimies Hiitiö ovat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia Kansaneläkelaitoksen kunnalle Etuustietopalvelu Kelmussa siirtämien hakemusten ja ilmoitusten asianmukaisesta käsittelystä. Lisäksi aluehallintovirasto saattaa tämän päätöksen tiedoksi Lounais-Suomen poliisilaitokselle sen arvioimiseksi, onko asiassa tapahtunut virkarikoksia.

Katariina Mäkinen-Önsoy