Kiinteistönhaltijat hoitavat edelleen itse jätteenkuljetuksen kilpailutuksen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös 18.3.

Kiinteiden jätteiden kuljetuksessa pysytään nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

JÄTEHUOLTO. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 18.3. pitämässään kokouksessa, että Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paimion, Kanta-Paraisten, Pöytyän, Kanta-Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueilla kiinteiden jätteiden kuljetuksessa pysytään nykyisessä, vanhan jätelain sopimusperusteisessa, nykyisen jätelain 37 §:n mukaisessa kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Päätös asiassa tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8–7. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tuleen Havian Vähä-Rahkan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kallio, Kivelä, Kälviäinen, Seikola, Tammi ja Ylhäinen.

Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Jormakka, Ratilainen, Rautanen, Salminen, Salovius-Laurén, Suominen ja Tuovinen.

Havian perusteluissa muutosehdotukselle oli mainittu, että lähes kaikki toimialueen kuntien, asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen antamat lausunnot viimeisimmällä ja sitä edeltävillä kuulemiskierroksilla ovat tukeneet kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta.

”Tätä voidaan perustellusti pitää indikaationa siitä, että nykyinen (vanhan jätelain mukainen sopimusperustainen jätteenkuljetus) kuljetusmalli koetaan toimivaksi, kattavaksi ja myönteiseksi kuntalaisten, elinkeinoelämän ja niitä edustavien yhteisöjen mielestä. Jätehuoltoviranomainen toimisi hyvän hallintotavan vastaisesti jättäessään huomiotta näin selvän enemmistön kannanotot asiassa.” perusteluissa sanotaan.

Jätehuoltolautakunta on johtosääntönsä mukaisesti pyytänyt keväällä 2020 lausunnot toimialueensa kunnilta sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Lisäksi lausuntoa on pyydetty erikseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, joka toimii alueellisena jätelain valvontaviranomaisena Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueella.

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä toimialueen kuntien ilmoitustauluilla sekä Turun kaupungin verkkosivuilla kuulutusaikana 30.3.–11.5.2020. Asiaa koskeva kuulutus ja selvitysmateriaalit ovat olleet kuulutusaikana julkisesti nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi asian vireilläolosta on ilmoitettu lautakunnan toimialueen lehdistössä.

Viimeksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 23.5.2017 (§ 31) kuljetuksen järjestämisestä kiinteistönhaltijan järjestämänä kaikkien niiden toimialueensa alueiden osalta, joissa on käytössä vanhan jätelain mukainen sopimusperustainen jätteenkuljetusjärjestelmä. Turun hallinto-oikeus kumosi valitusten perusteella päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi (7.11.2018 päätösnumero 18/0336/1). Turun hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi päätöksellään (31.12.2020, taltionumero 6230) tehdyt valitukset.

Valitusviranomaisten päätösten seurauksena jätehuoltolautakunnan oli tehtävä uusi päätös toimialueensa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien kiinteiden jätteiden kuljetusjärjestelmästä edellä mainituilla alueilla. Kiinteisiin jätteisiin kuuluvat polttokelpoinen jäte, biojäte, pienmetallijäte sekä lasi-, metalli, kartonki- ja muovipakkausjätteet.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!