Ysitien parantamissuunnitelmat ovat käynnistyneet Liedon aseman ja kantatien 41 liittymän välisellä osuudella

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 3.10.

Vt 9:llä, välillä Lieto asema – Aura puuhataan leveäkaistatien parantamista nelikaistaiseksi. Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen. Lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle toimivaa suunnitelmaa laaditaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyönä. Tiesuunnitelman arvioidaan valmistuvan kesään 2020 mennessä. Suunnitelmiin liittyen pidetään kaksi yleisötilaisuutta, joista ensimmäinen on 3. lokakuuta.

LIIKENNE. Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut yhteistyössä Liedon kunnan ja Auran kunnan kanssa tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 muuttamisen leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä. Suunnitelmaan sisältyvät Päivästön eritasoliittymä sekä nykyisten Auran Nuortentalon ja kt41 tasoliittymät korvaava Prunkkalan eritasoliittymä.

Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa.

Valtatie 9 on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti Turkuun ja Turun satamiin Pirkanmaalta, Keski-Suomesta ja Savosta sekä kantatietä 41 pitkin Huittisista. Liikennemäärä on nykyisin Liedon ja Auran välillä 11 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 10 prosenttia. Valtatie ei nykyisellään täytä sille asetettuja tavoitteita palvelutason suhteen.

Vuonna 2007 laadittu tiesuunnitelma on vanhentunut, joten mahdollista toteuttamista varten tarvitaan uusi tiesuunnitelma.

Keskikaiteellinen nelikaistatie

Uusi tiesuunnitelma käsittää valtatien nykyisen leveäkaistaisen tieosuuden muuttamisen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Keskikaiteellinen nelikaistainen osuus tulee välille Liedon asema – kantatien 41 liittymä.

Suunnitelmaan tulee kaksi uutta eritasoliittymää. Suunnitelmaan sisältyvät Päivästön eritasoliittymä sekä nykyisten Auran Nuortentalon ja kt41 tasoliittymät korvaava Prunkkalan eritasoliittymä. Suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja Päivästön ja Prunkkalan eritasoliittymistä.

Päivästön eritasoliittymä suunnitellaan valtatien 9 alittavan maantien 12435 kohdalle. Kantatie 41 linjataan siten, että se liittyy uuteen eritasoliittymään nykyisen kantatie 41 liittymän eteläpuolelle. Prunkkalan maantien 12441 kohdalle tulee uusi risteyssilta, mutta ei suoraan yhteyttä valtatielle. Prunkkalan maantieltä yhteys valtatielle tulee uuden tieyhteyden kautta, joka liittyy uuteen eritasoliittymään.

Linjaosuudella valtatien leventäminen tehdään tien pohjois-/länsipuolelle. Uusien eritasoliittyminen kohdilla valtatien linjaus muuttuu nykyisestä linjauksestaan nykyisen valtatien pohjois- / länsipuolelle.

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristöarvot tutkimalla lisääntyvän liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset liito-oravien elinympäristöön ja nykyiseen kasvustoon ja mahdollisiin muihin ympäristöarvoihin.

Suunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2019 ja tavoitteena on, että se valmistuu kesäkuussa 2020. Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana pidetään kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta alueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille.

Kun suunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto

Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa vuoden 2021 syksyllä suunnitelmavalmiuden puolesta. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Ensimmäinen yleisötilaisuus 3.10.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 3. lokakuuta kello 17–19 Aurasalissa, joka sijaitsee Auran yhtenäiskoulun ja kirjaston kanssa samassa rakennuksessa osoitteessa Urpontie 2.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta tiesuunnitelman ratkaisuista.

Paikalla tilaisuudessa ovat ELY-keskuksen, Liedon ja Auran kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat.

Toinen yleisötilaisuus pidetään kevättalvella 2020, jolloin tiesuunnitelmaluonnokset ovat valmiina.

TSS