Raisiossa kunnostetaan lintujen levähdyspaikkoja ja pähkinäpensaslehto

RAISIO.

Kunta-Helmi erityisavustuksen saanut Raision kaupunki toteuttaa puuston poistoa tammien, metsälehmusten ja pähkinäpensaan ympäriltä osana Järviniityn lehtoalueen hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelma ja sitä tukeva liito-oravaselvitys sekä luontokartoitus valmistuivat loppuvuodesta ja kunnostuksiin päästään heti kelien salliessa.

Lehtolajiston elinolosuhteita parannetaan raivaamalla noin neljäsosa alle 40 senttimetrin ympärysmitan kuusia, jotka varjostavat lehtolajistoa. Puita poistetaan erityisesti tammien, metsälehmusten ja pähkinäpensaan ympäriltä.  Suurien haapojen ympärille on tärkeää jättää kuusia, jotta ne toimivat mahdollisen liito-oravan kolopuun suojapuina. Puut oksineen kuljetetaan alueelta pois, sillä neulaskarike happamoittaa maaperää.

Liito-oravan asumisesta ei selvityksessä saatu merkkejä, mutta Järviniityn lehdon rakennepiirteet tukevat liito-oravan suosimia elinolosuhteita. Alueella on ollut aiemmin havaintoja liito-oravasta, mutta kevään 2023 kartoituksissa ei tehty havaintoja esimerkiksi papanoista tai sopivista pesäpuista, kuten kolohaavoista tai kuusen risupesistä. Havaintoja tehtiin kuitenkin lahopuista sekä käpytikasta.

Alueella on liito-oravan suosimaa sekametsää lehtipuineen ja kuusineen.

Siksi alueella säästetään liito-oravalle tärkeitä ominaisuuksia ja kulkuyhteyksiä, kuten suuria metsälehmuksia ja haapoja sekä kuusia.

Luontoselvityksessä havaittiin alueella myös haitallisia vieraslajeja, jotka hoidon yhteydessä tulee poistaa muun muassa terttuseljaa ja kiiltotuhkapensasta. Lisäksi alueella on jätettä, jotka viedään pois. Hoitotoimien aikana on noudatettava työmaaohjeistuksia. Työmaan aikana kulku ei ole sallittua metsäpolulle turvallisuussyistä.

Luontoselvityksen ja hoitosuunnitelman laati Envibio Oy:n Turkka Korvenpää ja liito-oravakartoituksen teki luontokartoittaja (EAT) Saija Kajala. Hoitotoimenpiteiden toteutuksesta vastaa Raision kaupunki ja työ tilataan ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Raisiossa Järviniityn kaupunginosan pohjoispuolella sijaitsevalle alueelle on perustettu Järviniityn lehdon luonnonsuojelualue (YSA022735), jonka pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria. Kokonaisuudessaan Järviniityn lehtoalue on noin kaksi hehtaaria. Järviniityn lehto on tunnettu esimerkiksi Kaanaan omakotiyhdistyksen ylläpitämästä Järviniityn metsäpolusta.

Helmikunnat-yhteishankkeessa jatketaan vuosina 2021–2022 luotua yhteistyömallia kuntien luontokohteiden kunnostamiseksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Varsinais-Suomen Helmikunnat II on Valonian ja kahdeksan varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke. Mukana ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Salo, Somero ja Uusikaupunki. Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2023–2024 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä kunnostetaan ja suojellaan pienvesiä. Viiden kunnan alueella laaditaan lisäksi pienvesien kunnostus- ja suojelusuunnitelmia. Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on mukana lähes 30.

• Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023–31.10.2024. Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustuksen kautta. Avustuksen on myöntänyt ja hanketta valvoo Uudenmaan ELY-keskus. Kunnat ja Valonia osallistuvat hankkeeseen omarahoituksella.