Turun kaupungin uusi rakennusjärjestys voimaan 1.3.

TURKU. Turun kaupunginvaltuuston hyväksymä uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.3.2021. Rakennusjärjestyksen uusimistyön lähtökohtana on ollut maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ja vuonna 2017 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Uudessa rakennusjärjestyksessä on kevennetty luvanvaraisuutta pienten rakentamistoimenpiteiden osalta. Esimerkiksi kuuden asiakaspaikan kevyen ulkotarjoilualueen voi pääsääntöisesti ottaa käyttöön ilman toimenpidelupaa. Kasvihuoneiden ja vajojen rakentamisen luvanvaraisuutta on vähennetty. Myös aurinkopaneelien asentamiseen ja parvekkeiden lasittamiseen ruutukaava-alueen ulkopuolella on tullut helpotuksia.

– Toimenpiteiden luvanvaraisuuden keventäminen on ollut uudistustyön keskeinen tavoite, sanoo uudistustyötä johtanut valvontajohtaja Leena Salmelainen.

– On kuitenkin muistettava, että vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä.

Rakennusjärjestyksessä on myös yhtenäistetty autopaikkamitoitusta kaupunginvaltuuston päättämien pysäköinnin linjausten mukaisesti. Polkupyörien säilytys ja pysäköinti tulee vastaisuudessa osoittaa esteettömään paikkaan.

Kokonaan uutena elementtinä rakennusjärjestykseen on otettu mukaan vihertehokkuuden tavoitetaso.  Vihertehokkuudella tarkoitetaan kasvillisuuden ja muiden ekologisesti hyödyllisten pintojen suhdetta laskettavan alueen rakennettuun pinta-alaan. Tavoitteena on mm. tehostaa hulevesien käsittelyä ja johtamista pois tontilta. Vihertehokkuutta koskevan tavoitteen täyttyminen on osoitettava lupahakemuksen yhteydessä.

Rakennusjärjestykseen on lisätty myös muita kohtia, jotka koskevat hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittelyä.

– Ensisijainen tavoite on, että rakentamisessa suositaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat sadeveden imeytymisen maahan. Koska tämä ei ole mahdollista kaikissa kohteissa, rakennusjärjestyksessä velvoitetaan suunnittelemaan hulevesien asianmukainen ja tehokas käsittely, Salmelainen kertoo.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jossa annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä.  Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.