Turun uusi konserttitalo aiotaan rakentaa kaupunginteatterin viereen

TURKU. Turun kaupunginhallitukselle esitetään Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukiota. Esitys perustuu eri sijaintivaihtoehtojen ominaisuuksien perusteelliseen vertailuun. Samalla esitetään käynnistettävksi kohdetta koskeva asemakaavanmuutos ja allianssimuotoisen hankinnan valmistelu.

Turun kaupunginhallitus päätti konserttitalon uudisrakennuksesta ja sen sijaintivaihtoehtojen selvitystarpeesta 27.5.2019. Nyt tehdyn selvitystyön perusteella kaupunginhallitukselle esitettävä sijaintivaihtoehto perustuu laajaan kokonaisharkintaan. Sen mukaan parhaiten uuden konserttitalon sijaintivaihtoehtojen kriteerit täyttyvät Aurajoen Itärannalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion osalta.

– Itsenäisyydenaukion vaihtoehto toteuttaa erinomaisella tavalla Turun Keskustavisioon sisältyvää ajatusta kulttuurirannan kokonaisuudesta. Aurajoen itärannan merkitys kansallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena kulttuurikohteena tulee nousemaan ja Turun asema kulttuurikaupunkina entisestään vahvistumaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Sijaintipaikkaselvityksessa otettiin tontin soveltuvuuden lisäksi huomioon mm. kaupunkikuvalliset vaikutukset, saavutettavuus eri kulkumuodoilla, rakentamiskelpoisuus, investointihankkeen nettokustannukset ja kytkentä kaupunginvaltuuston hyväksymiin visiolinjauksiin. Lisäksi esitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti riskiarviot investointikustannusten ja hankeaikataulujen pitävyyden osalta.

Itsenäisyydenaukio on alue, joka sijaitsee Valtion virastotalon ja Läntisen Rantakadun välissä. Tontti on voimassa olevan asemakaavan perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi määriteltyä puistoaluetta. Sijaintipaikaksi valikoituessaan se vaatii asemakaavallisen harkinnan ja muutoksen tarpeellisessa laajuudessa korttelialueeksi.

– Itsenäisyydenaukio on kaupunkikuvallisesti hyvin arvokasta aluetta. Alueen kehittämisessä tulee muutoksen laadullisten tavoitteiden yltää korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Ei riitä, että paikkaan toteutetaan vetovoimainen rakennus vaan muutoksen tulee arvostaa myös kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Ranta-alueet ovat vetovoimaisia kulttuurirakennusten sijoituspaikkoja, sillä viihtyisinä pidetyt ranta-alueet houkuttelevat ihmisvirtoja. Itsenäisyydenaukiolle sijoitettavlla konserttitalolla voidaan vahvistaa Aurajoen itärantaa ja tukea tasapainoista keskustakehitystä. Sen saavutettavuus on hyvä ja lähialueella on konserttitalon käyttäjille paljon valinnan mahdollisuuksia ravintoloista, hotelleista ja muista konserttitoimintaan liittyvistä palveluista.

Perustelut uuden konserttitalon sijoittamiselle Itsenäisyydenaukiolle:

  • Tukee keskustan elinvoiman vahvistumista myös Aurajoen itärannan puolelle.
  • Sijainti lähellä kaupunkikeskustaa olemassa olevia ravintola, majoitus- ja muita palveluita.
  • Sijainti Aurajoen itärannan kulttuurirakennusten rivistössä vahvistaa kokonaisuuden vetovoimaa.
  • Sijainti olemassa olevien ihmisvirtojen äärellä avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen kaikille avoimeen tilaan ja sen myötä ympärivuorokautiseen tapahtumatoimintaan.
  • Kaupunkikuvallisesti korkeahkolle konserttitalolle sovelias paikka.
  • Hämähäkkitonttia enemmän suunnittelullista liikkumavaraa koska väljempi tontti, joka avautuu useampaan suuntaan ja rajautuu kolmelta sivulta katualueisiin.
  • Toiminnalliset synergiat kaupunginteatterin kanssa luovat uusia mahdollisuuksia. Sisäyhteydet.
  • Saavutettavuudeltaan kaikilla liikennemuodoilla ja huollolla hyvä.
  • Tukee alueen yhteisen pysäköintitalon sekä Itsenäisyydenaukion maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamismahdollisuutta. Molemmat sisäyhteyksin.

Mahdollisuus konserttitalon ja kaupunginteatterin toiminnalliseen integroitumiseen ja synergiaan on yksi Itsenäisyydenaukion parhaista ominaisuuksista. Sisäyhteydet niin yleisölle kuin huollollekin rakennusten välillä ovat toteutettavissa hyvin vaivattomasti esimerkiksi ylärinteen puolelle. Nykyisellään alue on kaupunkitilana kauneusarvoistaan huolimatta varsin passiivinen ja se koetaan paljolti vaan taideteosten sijaintipaikkana ja kulkureittinä. Mikäli Itsenäisyydenaukio päätetään konserttitalon sijaintipaikaksi, ratkaistavaksi tulevat alueen nykyisten taideteosten uudelleensijoittelu sekä väistyvien viheralueiden ja puuston kompensointi uusin ratkaisuin.

Valmisteluprosessin aikana uudelle konserttitalolle on esitetty runsaasti erilaisia sijaintipaikkavaihtoehtoja, joista tehtiin alustavat vertailuselvitykset. Kriteerivaatimukset heikoimmin täyttäneet kohteet on jätetty pois päävaihtoehtojen joukosta. Näitä selvitysten perusteella poissuljettuja vaihtoehtoja olivat mm. Linnanniemi, Kauppahallin kortteli, Kupittaan siirtolapuutarhan alue, Artukainen ja Martinsillan kolmio.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla

Uudisrakennuksen budjetiksi esitetään 71 M€ sisältäen ensikertaiset kalustehankinnat, AV-hankinnat, taidehankinnan ja hankintamenettelyrakenteen kustannukset sekä tilaajan riskivarausta 5,9 M€. Budjetti ei sisällä pysäköintiratkaisujen toteuttamista. Tontti on kaupungin omistuksessa, joten siihen ei liity hankintakuluja.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla. Mallia puoltaa erityisesti hankkeen kustannusten hallinta. Allianssimalli koostuu strategisesta vaiheesta, muodostamis- ja ehdotusvaiheesta, kehitysvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkivastuusta. Kaksiosaiseen kehitysvaiheeseen tulee varata aikaa noin vuosi. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä, mikä jälkeen rakennus olisi otettavissa käyttöön noin 2,5 vuoden kuluttua.

Nykyisen konserttitalon sekä Aninkaistenkatu 7–9:n tuleva käyttö

Aninkaistenkatu 7–9 -kiinteistön tontinluovutuskilpailu toteutuu kohteen kehittämisen reunaehdot määrittelevän asemakaavanmuutoksen luonnoksen hyväksymisen jälkeen.

Kehityspotentiaaliselvityksen mukaan Aninkaistenkatu 79-kiinteistöstä olisi saatavissa tuottoa uudisrakennusoikeuden määrästä riippuen 12 – 20 M€, joka vastaavasti alentaisi uuden konserttitalon uudisrakennuksen nettoinvestointikustannusta. Kaupunginhallituksen päätöksen 27.5.2019 mukaan nettokustannuksen täsmentämiseksi tulee käynnistää neuvottelumenettelyyn perustuva tontinluovutuskilpailu. Luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on oltavaa tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kiinteistön kehittäminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavan tavoitteena on määrittää Konserttitalolle ja Ammatti-instituutille uusi käyttötarkoitus sekä tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että alue on elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen osa kehittyvää Aninkaisten aluetta. Kaavaluonnoksen arvioidaan valmistuvan kevään 2020 kuluessa ja tontinluovutuskilpailun on määrä käynnistyä alkusyksyllä 2020.