Liedossa haastavat taloudennäkymät

Sopeutustoimia joudutaan jatkamaan

Liedon talousarvioesityksessä vuodelle 2020 kunnan tulos on lähellä nollaa. Kiinteistöveroon on kaavailtu korotuksia tuloveron säilyessä ennallaan. Talouden tilanne edellyttää pitkäjänteisiä talouden sopeuttamistoimenpiteitä, joihin lukeutuvat suunnitelmat muun muassa kirjastoautosta sekä Tarvasjoen uimahallista luopumisesta.

LIETO. Liedon kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokoontumisessaan 4.11. esittää 11. marraskuuta kokoontuvalle valtuustolle talousarvion 2020 sekä taloussuunnitelman 2020–2022 hyväksymistä. Samassa kokouksessa kunnanhallitus linjasi, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on annettava lausunto kirjastoautotoiminnan lakkauttamisesta kunnanhallitukselle 21.11. mennessä.

Budjettia tuleville vuosille valmisteltiin Liedossa haastavista lähtökohdista, sillä kunnan talousarvion ennuste ennakoi syyskuun toteuman perusteella vuoden 2019 tuloksen päätyvän lähes 3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Lopulliseen vuoden 2019 talouden toteumaan vaikuttavat verotulojen lisäksi myös erityisesti erikoissairaanhoidon ja tontinmyyntivoittojen lopullinen toteutuma. Aiempina vuosina kerätyistä ylijäämistä on ennustetiedon perusteella jäljellä vuoden 2019 jälkeen enää noin miljoonaa euroa.

Kunnan lainakanta on vuoden 2019 lopussa noin 75 miljoonaa euroa (noin 3 700 euroa / asukas).Talousarvioesityksessä osa investoinneista jää rahoitettavaksi lainarahoituksella, jolloin kunnan lainakanta kasvaa vuonna 2020 noin 2,8 miljoonaa euroa.

Kirjastoautotoiminta ja uimahalli lakkautusuhan alla

Laadittu talousarvio vuodelle 2020 sisältää joukon talouden sopeuttamistoimia ja ennakoi talouden tasapainottamisen vaatimia rakenteellisia muutoksia kunnan palvelutuotannossa ja toiminnassa.

Yhdeksi sopeutustoimeksi on kunnanhallituksessa esitetty Liedon kirjastoautotoiminnan lakkauttamista 1.8.2020 alkaen. Kunnanvaltuusto palautti kokouksessaan 28.10. asian uudelleen valmisteltavaksi. Viime maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on annettava lausunto kirjastoautotoiminnan lakkauttamisesta kunnanhallitukselle 21. marraskuuta mennessä.

Liedon kirjastoauto on osa Liedon kirjaston ja alueellisen Vaskikirjaston palveluverkkoa. Lakkauttamisen syyksi kunnasta kerrotaan, että kirjastoauton asiakasmäärät ja lainat ovat vähentyneet viime vuosina.Toiminnan päättymisellä tavoitellaan 60 000 euron vuotuisia säästöjä.

Muita sopeutustoimia olisivat Tarvasjoella sijaitsevan uima- ja liikuntahallin lakkauttaminen. Samalla suunnitellaan uuden liikuntasalin rakentamista Tarvasjoen koululle. Kunnanhallitus pyytää lausunnot varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja tekee lakkauttamisesta esityksensä kunnanvaltuustolle vuoden 2020 alkupuolella.

Korotusta kiinteistöveroon

Maanantaina 4. marraskuuta kokoontunut Liedon kunnanhallitus esitti äänestyksen jälkeen, että kunnan tuloveroprosenttia ei koroteta eli se pysyisi 19,5:ssä. Yleistä kiinteistöveroprosenttiin sen sijaan on tulossa korotusta 0,2 %-yksikköä 1,0:stä 1,20:een.

Liedon kunnanhallitus on linjannut, että yleisen kiinteistöveroprosentin korottamista puoltavat kunnan panostukset elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Talousarvion investoinneissa maanhankintaan on varattu oma 2 miljoonan euron määrärahansa ja yritystonttien esirakentamiseen varaudutaan 300 000 euron määrärahalla.

Palvelutarve korostuu

Liedon vanhusväestön määrän kasvu lähivuosina lisää hoito- ja hoivamenoja merkittävästi. Kustannuskehityksen hillitsemiseksi on kiinnitettävä huomiota terveiden ja liikunnallisten elämäntapojen edistämiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Väestön ikääntymisestä johtuvat kustannuspaineet on huomioitu talousarviossa siten, että toimintamenojen kasvuvarasta 1,9 M€ osoitetaan 0,8 M€ sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Jäljelle jäävä 1,1 M€ jaetaan lautakunnille siten, että kunkin lautakunnan toimintamenot kasvavat 0,8 % talousarvioon 2019 verrattuna.

Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa käynnistyy ikäihmisten perhekotitoiminta. Peltolan asumisyksikköön on suunniteltu perhekotitoimintaa vuonna 2020 aluksi 4–6 ikäihmiselle.

Katariina Mäkinen-Önsoy