Kuntapäättäjän kulma: Hyvinvointikertomus ja tiedolla johtaminen

KOLUMNI. Ruskolla on käsittelyssä laaja hyvinvointikertomus. Tarkoituksena on, että valtuusto vahvistaa sen tämän vuoden loppuun mennessä. Siihen ovat saaneet ennen valtuuston käsittelyä vaikuttaa muun muassa kaikki lautakunnat ja myös kuntalaiset.

Hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja se tukee päätöksentekoa. Se on osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se antaa tietoa kunnan elinvoimasta, taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta väestöryhmittäin. Sinä tuodaan esiin kunnassa esiintyviä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita. Sen pohjalta voidaan ohjata kunnan toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että faktat ja riittävä informaatio otetaan johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon. Tiedon käyttö edellyttää keskustelua ja vuorovaikutusta, joista voidaan tehdä yhteisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Silloin voidaan puhua tiedolla johtamisesta.

Tiedolla johtaminen edellyttää, että kunnan toiminnasta on olemassa tietoa. Tieto on joko sisäistä tai ulkoista. Sisäistä tietoa on muun muassa budjetin toteutumisen seurantaan, henkilöstöhallintoon, asianhallintaan liittyen. Ulkoisella tiedolla tarkoitetaan tietoa kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Kunnan tulee kehittää omaa toimintaansa niin, että tiedon tuottaminen ja päivittäminen vakiintuvat osaksi jokapäiväistä työtä. Jotta tiedolla johtaminen olisi mahdollista, sen tulee olla toimijoiden ja päätöksentekijöiden käytettävissä. Viestintä ja vuorovaikutus ovat olennaisia. Kunnissa voidaan tukea tiedolla johtamista luomalla sellaisia prosesseja ja käyttämällä sellaisia järjestelmiä, joissa tieto koostuu prosessien myötä eikä sitä tarvitse erikseen kerätä päätöksentekoa varten.

Tiedolla johtamisen prosesseja ja järjestelmiä kehittämällä ja kunnan omaa sisäistä osaamista tukemalla saadaan taloudellista ja toiminnallista hyötyä, koska tiedolla voidaan johtaa muun muassa prosessien tehokkuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Nyt käsittelyssä olevan Ruskon hyvinvointikertomuksen painopisteenä ovat hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. Se tulee olemaan tärkeä osa kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Sisko Hellgren

Ruskon kunnanhallituksen pj.