Sidonnaisuudet julki

 

Uuden kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kunkin kunnan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Säännöstä sovelletaan ensi valtuustokauden  alusta eli 1.6.2017 alkaen.

Laki on tullut voimaan vuonna 2015. Mikään ei estä luottamushenkilöitä ja kuntavaaliehdokkaita julkistamasta sidonnaisuuksiaan jo nyt vapaaehtoiselta pohjalta omilla tai puolueen verkosivuilla ja vaali-ilmoituksissaan.

Kaarinan kaupunki on toiminut etuajassa. Sen kotisivuilta löytyy linkki sidonnaisuusrekisteriin, josta löytyvät useimpien luottamushenkilöiden sidonnaisuudet vaikka he kaikki eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä ja laki velvoittaa julkistamaan tiedot vasta kuntavaalin jälkeen.

Rekisterin perustaminen on vielä monissa kunnissa kesken. Myös tulkinnalle “merkittävästä omaisuudesta ja muista sidonnaisuuksista” etsitään yhteistä linjaa.

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja vahvistaa kuntalaisten luottamusta päätöksentekoa kohtaan etenkin kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa.

Juha Haapakoski

Tarkastuslautakunnan pj

Naantali (kok)