Alueellinen ehkäisevä päihdetyö nostaa päätään

Koko maakunnan kattava kysely auki 6.–30.9.

Varsinais-Suomen päihdetilannekysely järjestetään 6.–30.9. osana Pakka-toimintaa. Kuvituskuva.

Parhaillaan käynnissä oleva päihdetilannekysely on osa Pakka-toimintaa, joka edistää ehkäisevän päihdetyön monialaista yhteistyötä kunnissa. Ehkäisevä päihdetyö on paitsi merkityksellistä monella mittarilla, myös nojaa muun muassa kuntalakiin ja perustuslakiin.

KYSELY. Päihdetilannetta kartoitetaan Varsinais-Suomen yhteisellä Webropol-kyselyllä 30. syyskuuta asti. Kyselyssä alueen kunnat pyytävät asukkailtaan alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä.

Kaikille avoimessa kyselyssä asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista.

Tiedonkeruusta vastaavat Varsinais-Suomen Pakka-työryhmä ja alueen kunnat, sekä käsittelystä Turun kaupunki.
– Varsinais-Suomen kuntien ehkäisevää päihdetyötä on kehitetty viime vuosina laajalla yhteistyöllä osana sote-uudistuksen valmistelua ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteisiä tavoitteita, Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla suunnittelijana työskentelevä Niina Jalo kertoo.
 

Kunnan tulee lain mukaan nimetä toimielin, jonka vastuulle laissa erikseen määritellyt ehkäisevän päihdetyön tehtävät kuuluvat, työtä ohjaava työryhmä ja toimintaohjelma sekä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori.

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ovat päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ehkäisy.

– Lasten ja nuorten osalta on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että kouluissa toteutettaisiin vaikuttavaa päihdekasvatusta, ja että mahdollisiin päihdekokeiluihin puututtaisiin mahdollisimman varhain. Aikuisten osalta ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on, että päihteet ja riippuvuudet otettaisiin systemaattisesti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, koska päihteidenkäyttö tai esimerkiksi rahapeliriippuvuus ei näy ihmisestä päällepäin, Niina Jalo sanoo.

Varsinais-Suomessa vastaavanlaisia päihdetilannekyselyitä on toteutettu aiemmin muun muassa Turussa (syksy 2019) ja Paimiossa (syksy 2020).

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti niin, etteivät vastaukset ole liitettävissä yksittäiseen vastaajaan. Tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston viime vuonna toteuttamasta tilannekartoituksesta selviää, että ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet merkittävästi Varsinais-Suomessa.

Maakunnassa on kuitenkin vielä paljon kehitettävää, jotta kaikissa kunnissa päästään lain edellyttämälle tasolle niin rakenteiden kuin myös ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja laadun osalta.

Pakka-toimintamalli tukee kuntien varautumista sote-uudistukseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät sote-maakuntien hoidettavaksi. Uudistuksen toteutuessa kuntien tulee varmistaa, että ehkäisevän päihdetyön rakenteet säilyvät kunnissa yhtä vahvoina kuin ennen uudistusta ja yhdyspinnat kunnan ja sote-maakuntien välillä ovat toimivat.

Ehkäisevä päihdetyö eroaa muusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siinä, että tarkastelua tehdään haittojen näkökulmasta hyvin laaja-alaisesti. Haitat muille -näkökulma tuo esiin päihde- ja riippuvuusilmiön laajat vaikutukset ja korostaa entisestään ehkäisyn tarpeellisuutta.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

 Päihteiden aiheuttamia haittoja on sivuttu erilaisissa kyselyissä aiemminkin. Hyvänä esimerkkinä ovat turvallisuuskyselyt, joissa päihteet ovat useampana vuotena nimetty keskeisimmiksi ongelmiksi liikenteeseen liittyvien vaaranpaikkojen lisäksi.  

 Onnettomuustietoinstituutti on koonnut dataa kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajista, joista päällimmäisiksi nousevat päihteet ja ylinopeus.

THL toteuttaa kouluissa kouluterveyskyselyn kahden vuoden välein ja mukana on myös päihteidenkäyttöä koskevia kysymyksiä. Tuoreimmat tulokset julkaistiin 17.9. THL:n sivulla.

Aikuisten päihteidenkäyttöä kartoitetaan myös väestökyselyin, joita ovat esim. Finsote-tutkimus ja erilaiset huumetutkimukset. Turun seudulla kerätään vuosittain kyselytietoa myös päihdeyksiköiden asiakkailta.

Suora linkki Webropol-kyselyyn löytyy useampien varsinaissuomalaisten kuntien nettisivuilta.