Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää, johon löytyy kunnassa useita keinoja

Maskun Kokoomuksen vaaliohjelman tärkeimpänä teemana on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kunnille jää vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. WHO:n mukaan terveyden edistäminen on prosessi, joka antaa yksilöille ja yhteisöille entistä paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia erilaisia taustatekijöitä. WHO:n määritelmässä painotetaan yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja elämänhallinnan tukemista. Tämän vuoksi tulevaisuudessa yhteistyön toteutuminen kunnassa erilaisten järjestöjen ja tahojen kanssa on ensisijaisen tärkeää. Kunnassa yhteistyötä voidaan tukea esimerkiksi hallinto- ja päätöksentekojärjestelmää kehittämällä ja lisäämällä avoimempaa keskustelukulttuuria.

Kunnalla on useita mahdollisuuksia tukea kuntalaisten hyvinvointia esimerkiksi: kehittämällä elinympäristön turvallisuutta, edistämällä osaamista ja yrittäjyyttä, tukemalla kulttuuripalveluita sekä edistämällä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Terveydenhuoltolaki määrittää myös, että kunnan on seurattava säännöllisesti asukkaiden hyvinvointia, elinoloja ja terveyttä alueittain ja väestöryhmittäin. Hyvinvointikertomus toimii tärkeänä perustana kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ja se tulee olla helposti kuntalaisten löydettävissä. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain.

Varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä myös tulevien ongelmien ja sairauksien syntymistä. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan ennaltaehkäisevien- ja matalakynnyksisten palveluiden tarjoamista kunnassa yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen ja tahojen kanssa. Kuntalaisille voidaan myös antaa erilaisia vaikutusmahdollisuuksia edistää oman ympäristönsä hyvinvointia ja terveyttä. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia voidaan tukea ja edistää esim. perustamalla kuntaan nuorisovaltuusto, vammaisvaltuusto ja vanhusvaltuusto. Valtuustojen toiminta tulee olla aktiivista, koordinoitua ja valvottua, jotta ne toimivat. Vaikutusmahdollisuuksia voidaan tukea myös kuntalaisten mahdollisuutena osallistua kunnan strategiaprosessin valmisteluun sähköisten kyselyjen avulla, jolloin kuntalaisilla olisi mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman kotikuntansa kehittämiseen liittyviin asioihin. Tämä edellyttää myös kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja motivaatiota. Hyvä kotikunta tehdään yhdessä, johon kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan!

Liikunnan myönteiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on todistettu useissa tutkimuksissa. Liikunnan myönteiset vaikutukset eivät rajoitu vain fyysiseen terveyteen vaan liikunta lisää myös itsevarmuutta, itsetuntoa ja motivaatiota. Liikunta on tärkeää kaikenikäisille. Viimeisimpien tutkimustulosten (Lintunen ym. 2016) mukaan liikunta lisää lasten älyllistä suorituskykyä ja parantaa myös koulumenestystä. Maskun Kokoomus tukee liikunnan harrastamista kaikenikäisillä. Maskun kokoomus teki 27.2.2017 kuntavaltuustolle aloitteen harrastustakuusta. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa tai olla jokin harrastus. Säännöllisellä liikkumisella ja harrastamisella ehkäistään myös nuorten syrjäytymistä.

Maskun kokoomus ry:n puolesta

Kirsi Siira

Maskun kokoomuksen pj (sij)

Sh (ylempi amk), Hoitotyön opettaja