Liedon Härkätien sote-palvelut juhlivat laaduntunnustustaan 1.12.

Laatuneuvoston puheenjohtaja, professori Jussi Huttunen ja johtava auditoija Päivi Jokinen luovuttivat tunnustuksen Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Tarja Miikkulaiselle asumispalveluiden esimies Maarit Mäkiselle sekä laatukoordinaattorit fysioterapian esimies Leena Nikulaiselle ja hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Branderille lokakuussa Helsingissä järjestetyssä SHQS-laaduntunnustusjuhlassa. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta tai niin kauan kuin organisaatio täyttää vaatimukset. Kuva: Liedon Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vuoden 2016 alussa Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa aloitettiin Osallistavan asiakastyön kehittämisen OSAKE-hanke. Menetelmän avulla pyritään kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa asiakaslähtöisesti, luomalla palvelun sisällöstä lisäarvoa asiakkaalle.

Kuluvan vuoden aikana osa Liedon vanhuspalveluiden työntekijöistä on osallistunut neljään kehittämistyöpajaan toteuttaakseen oman kehittämishankkeensa omassa työyksikössään. Kehittämishankkeita on muodostunut laidasta laitaan esimerkiksi suun hoidosta tasapainon ylläpitämiseen ja omahoitaja-ajan lisäämiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Laatutyöskentely Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella on jatkuvaa ja systemaattisesti palveluita kehittävää. Laaduntunnutuksen saamisen edellytyksenä on laadunhallinnan menetelmiin kouluttautuminen ja niiden käyttöönotto.

LIETO. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut juhlistavat tänään torstaina 1.12. Labquality Oy:n laatuneuvoston heille 6.6. myöntämää laaduntunnustusta. Tunnustuksen saamisen taustalla olevien kehittämistöiden tuloksia juhlitaan OSAKE-festareilla ja sote-palveluiden laatumessuilla, jotka järjestetään Liedon kunnantalon aulassa klo 11–15.

Tilaisuudessa jokaiselle sosiaali- ja terveyspalveluiden yksikölle jaetaan oma laaduntunnustus. Juhlapuheen tulee pitämään yleislääketieteen erikoislääkäri, laadunhallinnan uranuurtaja ja asiantuntija Veli-Pekka Prinssi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Social and Health Quality Service (SHQS) -laaduntunnustuksen saamisen edellytyksenä on jatkuva toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä henkilöstön koulutus laadunhallinnan menetelmään.

Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Tarja Miikkulaisen mukaan koulutusta siitä, mitä laatu on, miten laatua mitataan ja miten sitä parannetaan, hankittiin jokaiseen yksikköön kahdelle työntekijälle.

– Työntekijät käynnistivät laatutyön yksikössään käymällä läpi henkilöstökokouksissa laautukriteerejä ja arvioimalla mitä yksikössä oli jo tehty ja mitä vielä tarvitaan, jotta kriteeri täyttyy. Itsearvioinnin pohjalta työyksiköt valitsivat kehittämiskohteet toimintansa parantamiseksi, Miikkulainen sanoo.

Järjestelmällistä laaduntarkkailua

Miikkulainen kertoo, että kehittämiskohteita olivat esimerkiksi henkilöstön perehdytyssuunnitelma, yksikön omavalvontasuunnitelma, riskien kartoitus ja asiakasprosessin kuvaus.

– Menetelmäkoulutuksen ja yksiköiden työskentelyn jälkeen osa henkilöstöstä koulutettiin sisäisiksi auditoijiksi, joita Härkätiellä työskentelee yhteensä 26. Sisäiset auditoijat käyvät vuosittain eri yksiköissä seuraamassa kehittämistyön edistymistä ja laatukriteerien täyttymistä, Miikkulainen esittelee.

– Sisäiseen auditointiin osallistuu yksiköstä esimies ja henkilökuntaa. Sisäisen auditoinnin pohjalta todetaan kehittämiskohteiden tilanne ja tuetaan yksikön toiminnan kehittämistä tehtyjen havaintojen pohjalta, jatkaa Miikkulainen.

Laadun varmistamiseksi kerran vuodessa suoritetaan ulkoinen ylläpitoauditointi, jossa ulkoiset, eri puolilta maata tulevat kouluttautuneet asiantuntijat, auditoivat sovittujen kehittämiskohteiden toteutumista.

– Lisäksi kerran kolmessa vuodessa on ulkoinen auditointi, jonka aikana auditoijat käyvät jokaisessa työyksikössä haastattelemassa henkilökuntaa, tutustumassa toimintaan ja ohjeistuksiin sekä niiden toimivuuteen käytännön työssä. Tämän jälkeen myönnetään laaduntunnustus, Miikkulainen toteaa.

– Työ on siis jatkuvaa ja kuuluu koko henkilöstölle. Se koukuttaa ja antaa välitavoitteita ja säännöllistä seurantaa työn jatkuvalle kehittämiselle, lisää Miikkulainen.

Alueellisessa sote-organisaatiossa on voimaa

Ulkoisen auditoinnin raporttiin on merkitty Härkätien sote-palveluiden keskeisiksi vahvuuksiksi kuntalaisten kuuleminen laajasti esimerkiksi strategiavalmistelussa, asiakaslähtöisyyden esillä pitäminen, pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, yön yli hoito osastolla ja onnistunut palvelunohjaus sekä lääkäri–hoitaja-työparien työskentely, jossa hoitajat toteuttavat vastaanottoa.

Myönnetty laaduntunnustus on terveyspalveluille jo kuudes, mutta ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteinen.

Vuonna 2013 toimintansa aloittanut Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue on Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken kuntien vastaus valtiovallan vaatimukseen siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tulee järjestää vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

– Laatua on sote-organisaatiossamme tavoiteltu alusta alkaen kehittämällä mm. johtamisjärjestelmää, kouluttamalla henkilöstöä ja valjastamalla teknologiaa käyttöön. Palvelut perustuvat entistä enemmän tiimityönä tehtäville asiakaskohtaisille suunnitelmille ja toimintakyvyn arvioinneille, jotta löydetään oikeat palvelumuodot oikeaan aikaan jokaiselle asiakkaalle. Palveluketjuja sujuvoitetaan matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteilla, Miikkulainen toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy