E18 kehätien suunnitelmat tarkentuivat – valmistumistavoitteena syksy 2017

Nykyisellään kehätietie on monin paikoin kuormittunut. Osuuden Naantali–Raisio tasoliittymät sekä Vanto–Kaanaa 2-kaistainen osuus ruuhkautuvat säännöllisesti aamun ja illan työmatkaliikenteessä. Nesteen eritasoliittymässä on E18 yhteydessä epäjatkuvuuskohta. Lisäksi E18 tiellä on useita suojateitä tasossa. Liikennemäärä välillä Naantali–Raisionkaari on 8500–16500 ja Raision keskustassa 23000 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on n. 10 %. Hankkeen vaihtoehtotarkastelut liittyvät liikenteen nopeustasoon, tien poikkileikkaukseen, rinnakkaistie- ja katujärjestelyihin, kevyen liikenteen yhteyksiin sekä eritasoliittymäratkaisuihin. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Parhaillaan suunniteltava 9 kilometrin mittainen Turun kehätien tieosuus Naantalin ja Raision välillä puhuttaa. Kehätietä on suunniteltu vietäväksi tunneliin Raision keskustan kohdalla noin 450 metrin matkalla. Raisiokeskuksen yrittäjäyhdistyksessä ollaan huolissaan tiehankkeen vaikutuksista keskustan palveluiden saatavuuteen.

LIIKENNE. E18 Turun kehätien parantamisen yleissuunnitelmavaihtoehdot ovat tarkentuneet Naantalin ja Raision välillä. Hankkeen päätoteuttajakonsultti Ramboll Finland Oy laati suunnitelmaluonnoksesta 23.10. saakka avoinna olleen karttapalautekyselyn, jossa esitettyihin vaihtoehtoihin voi tutustua edelleen ELY-keskuksen sivuilla.

Ramboll Finlandin projektipäällikkö Sari Kirvesniemi kertoo, että karttapalautepalveluun tuli yhteensä 124 vastausta. Avoimessa kysymyksessä pyydettiin kertomaan, mitä vaihtoehtoa vastaaja piti parhaana ja millä perusteella. Lisäksi pyydettiin koko hanketta ja useita tai kaikkia vaihtoehtoja koskevaa palautetta suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Avoimeen kysymykseen saatiin yhteensä 47 vastausta.

– Sekä Naantalin että Raision parhaan vaihtoehdon valinnassa perusteluina käytettiin erityisesti liikenteen sujuvuutta, meluvaikutuksia, raskaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Jotkut vastaajista toivat myös esille oman asuinpaikkansa sijainnin suunnittelualueen läheisyydessä, Kirvesniemi toteaa.

– Tärkeänä pidettiin erityisesti telakan, sataman, teollisuuden ja tulevan monipolttolaitoksen liikenteen huomioimista. Erityisesti Ruonan Yhdystien tasoliittymää pidettiin nykyisellään vaarallisena. Lisäksi raskaan liikenteen koettiin heikentävän liikenneturvallisuutta nykytilanteessa, jatkaa Kirvesniemi.

Kolme parasta vaihtoehtoa

Suunnittelualue alkaa Satamatien liittymästä eli Kuparivuoren tunnelin itäpäästä ja päättyy Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään.

Vastaajat pitivät Naantalin vaihtoehdoista parhaina vaihtoehtoja 3 ja 4, joissa molemmissa kehätiestä rakennetaan keskikaiteellinen ja nelikaistainen (2+2) Järvelän eritasoliittymästä Raision keskustaan. Nopeusrajoitus on 80 km/h. Lisäksi 3. vaihtoehdossa Järvelän ja Ruonan eritasoliittymiin tulee silmukkarampit, puomit rampin ja rautatien tasoristeykseen sekä Vanton eritasoliittymän ramppien päihin kiertoliittymät. Pohjoispuolen ramppeja siirretään kauemmas kehätiestä. 4. vaihtoehdossa puolestaan Järvelän ja Ruonan eritasoliittymiin lisätään suorat rampit länteen päin ja ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät sekä Vanton eritasoliittymästä poistetaan rampit Naantalin suuntaan.

Raision vaihtoehdoista parhaana pidettiin vaihtoehtoa 2, jossa nelikaistaisen (2+2) kehätien ajosuuntien välissä on keskikaide tai keskisaareke. Nopeustaso on muuten 80 km/h, Raision keskustan kohdalla 60 km/h. Kaanaan eritasoliittymään rakennetaan silmukkarampit kehätien pohjoispuolelle ja suorat rampit eteläpuolelle sekä Temppelivuoren eritasoliittymään suuntaisrampit. Lisäksi Raisionkaarelle, Krookilaan ja Naantalin pikatielle Meyerin telakan kohdalle tulee uusi eritasoliittymä sekä Pernon eritasoliittymän liittymiskaistoja parannetaan. Rinnakkaisväylä muodostuu Krookilan ja Meyerin telakan eritasoliittymien välille sekä kehätien eteläpuolelle Kaanaan ja Raisionkaaren välille.

Arviointiohjelman ja vastausten pohjalta tehdään valittujen vaihtoehtojen alustava yleissuunnittelu ja arvioidaan näiden ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa. YVA-selostuksen ja siitä saatavan lausunnon pohjalta ratkaistaan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma. Lopullisen yleissuunnitelman valmistumistavoite on syksyllä 2017. Hanke pyritään saamaan toteuttamisvalmiuteen 2020-luvun alkupuolella.

Raision keskustan tunneliratkaisu puhuttaa

Raision keskustan osayleiskaavaan liittyvässä liikenteen aluevaraussuunnitelmassa Vanhan Naantalintien kautta Raision keskustan läpi kulkevaa liikennettä on tarkoitus siirtää Aurinkotie–Raisiontie -reitiltä E18 Turun kehätielle ja mt 185 Naantalin pikatielle.

– Liikennevirasto on myöntänyt rahaa Raision keskustan tiesuunnittelun käynnistämiseen ensi vuodelle. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan Raision keskustan yleiskaavan yhteydessä tehdyssä aluevaraussuunnitelmassa esitettyjä liikenneratkaisuja, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Vesa Virtanen sanoo.

Paikallisia yrittäjiä huolestuttaa Raision keskustan liikenneratkaisu, joka perustuu kehätien eli kantatien 40 vientiin tunneliin Raision ydinkeskustan kohdalla noin 450 metrin matkalla.

Raisiokeskuksen yrittäjäyhdistys Raikas ry:n tänään tiistaina pitämässä hallituksen kokouksessa keskusteltiin niin ydinkeskustan kuin kehätien liikenneratkaisuista. Raikas ry:n mukaan koko tunneliprojekti nähdään uhkana keskustan yrityksille, kun asiakkaat ohittavat keskustan maan alla.

Raision Ykkösapteekin apteekkari Sakari Alaranta kokee hyvänä asiana sen, että raskas liikenne pääsee ohittamaan keskustan tunnelin kautta. Huolenaiheena on kuitenkin keskustan palveluiden saatavuus autoilevan asiakkaan vinkkelistä.

– Keskustan kehitys kaatuu helposti asiakaskatoon. Kävely- tai pyöräilymatkan päässä olevien asiakkaiden lisäksi keskusta kaipaa autoilevaa asiakaskuntaa pysyäkseen elävänä. Näitä palveluja käyttävät kokemukseni mukaan raisiolaisten lisäksi lähikuntien asukkaat, Alaranta kommentoi.
– Meillä on täällä paljon peruspalveluita, joiden paitsi saatavuudesta myös logistiikasta tulisi huolehtia, Alaranta lisää.

Turvallisuutta ja toimivuutta liikenteeseen

Samaan aikaan yleissuunnitelman laatimisen kanssa Raision kaupunki laatii asemakaavoja tien toimivuuden ja liikennejärjestelyiden parantamiseksi etenkin raskaan liikenteen osalta Kaanaan ja Raisionkaaren välisellä alueella. Lisäksi Turun kaupunki laatii suunnitelmia Meyerin telakka-alueen maankäytön kehittämisestä. Kaupunkien maankäyttöä ja kehätien liikennejärjestelyjä suunnitellaan yhteistyössä tavoitteena toimiva maankäytön ja liikennejärjestelyjen kokonaisuus.

Suunnitelmat perustuvat Turun kaupunkiseudun alueelle laadittuun Rakennemalli 2035:een, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun keskustassa ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä.

Katariina Mäkinen-Önsoy