Sauvo osallistuu viljelijöille suunnattuun Kohti uutta -tiedonvälityshankkeeseen

MTK Varsinais-Suomen Kohti uutta -hankkeen tarkoituksena onkin tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan toimintaympäristön muutoksiin.

SAUVO. Sauvon kunnassa on päätetty osallistua MTK Varsinais-Suomen Kohti uutta -tiedonvälityshankkeeseen 1.6.2022 – 31.5.2024. Hanke toimii jatkona Menestyvä maatilayritys 2 -hankkeelle, joka päättyi tammikuussa.

MTK Varsinais-Suomen maaseutunuoret ja yrittäjävaliokuntien jäsenet ovat hanketta suunnitellessaan nostaneet tärkeimmäksi keinoksi vertaisoppimisen perinteisten asiantuntijaesitysten lisäksi. Toimenpiteinä ovat muun muassa infotilaisuudet, vuorovaikutteiset seminaarit, pienryhmätyöskentely, tilavierailut vertaiskeskusteluineen, hyvien käytäntöjen esikuvaoppiminen sekä mentoritoiminta.

Nuorten valiokunnan jäsenten näkemysten mukaan yrittäjämäistä otetta ja osaamista tulee tukea nykyistä enemmän sukupolvenvaihdostilanteissa. Nuoret näkivät tärkeäksi myös kaikille maatilayrityksille strategian luomisen.

Hankkeen tarkoituksena onkin tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan toimintaympäristön muutoksiin siten, että yrittäjillä on valmius kohdata muutoksia ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset säilyvät. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät uusia toimintatapoja, uusia tietoja ja taitoja, uusien teknologioiden käyttöönottoa, uutta asennoitumista. Toimintaympäristön muutoksia tulee oppia myös lukemaan ja jopa ennustamaan. Nyt keskustellaan kiivaasti mm. ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisestä erilaisin toimin. Tämä vaikuttaa myös ruokailutapoihin ja näin kulutuskäyttäytymiseen ja lopulta alkutuotannon tuotantomahdollisuuksiin. Myös tiedonvälitys, teknologian kehitys ja kaupan rakenteen muutokset edellyttävät alkutuottajilta uutta asennetta ja osaamista.

Uuden tiedon tarve koskee erityisesti ruokailu- ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutoksia, markkinointi-, viestintä- ja mediataitoja, digitalisaation hyödyntämistä ja yrityksen strategian vahvistamista. Tiloilla tarvitaan tietämystä myös EU:n uuteen ohjelmakauteen valmistautumiseksi, maatilojen ympäristöasioista (mm. hiilensidonta, bioenergia, vesien ja ilmastonsuojelu) sekä myös näkymiä uusiin mahdollisuuksiin maaseutuyrittäjyyden alalla.

Hankkeen osallistumisen kustannukset ovat 7 €/tukea hakenut maatila. Sauvossa on tällä hetkellä 121 tukea hakenutta maatilaa, jolloin kustannus Sauvon kunnalle olisi 847 €/vuosi 1.6.2022 – 31.5.2024 (2 vuotta). Hankkeen kokonaisbudjetti on 270 000 euroa koko hankeajalta.

Katariina Mäkinen-Önsoy