Pyhärannan valtuusto päätti käynnistää irtisanomismenettelyn

PYHÄRANTA. Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen enemmistöäänin 11. tammikuuta pitämässään kokouksessa kuntalain mukaisen irtisanomismenettelyn käynnistämisestä. Kuntalain § 43 mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.

Asian käsittelyn aikana valtuutettu Janne Lehtinen esitti Sinikka Pirttinokan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Pohjaesityksestä poikkeavan esityksen myötä suoritetussa äänestyksessä annettiin käsittelyn jatkamisen puolesta 12 (Aerila, Alitalo, Arvonen, Gottschalk, Halminen, Huttela, From, Kim, Koivula, Laivo, Kaupinsalo, Roos) ja 6 ääntä asian palauttamisesta valmisteluun (Junkola-Lehtonen, Laine, Lehtinen, Pirttinokka, Vilponen, Valmunen-Karru). Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 12– 6 jatkaa asian käsittelyä.

Irtisanomismenettelyn käynnistämiseksi kunnanvaltuusto perusti tilapäisen valiokunnan. Valiokuntaan nimettiin Piia Gottschalk (varajäsen Anna Kim), Pauli Laivo (varajäsen Lauri Juhola), Sari From (varajäsen Hannele Koivula), Tino Halminen (varajäsen Ville Aerila) ja Mika Alitalo (varajäsen Maria Mäkimattila). Piia Gottschalk valittiin tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Pauli Laivo varapuheenjohtajaksi. Yhteinen Pyhäranta tiedusteli Kokoomuksen ja Perussuomalaisten vaaliliitolta esitystä viidenneksi valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi, mutta he eivät nimenneet siihen ehdokastaan.

Menettelyn käynnistämiseksi perustetun valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä.

Pyhärannan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miikka Roos on pidättänyt vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön virantoimituksesta määräajaksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen saakka. Virantoimituksesta pidättämisestä voi päättää valtuusto, jonka seuraava kokoontuminen Pyhärannassa on 7. helmikuuta.

Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Kunnanhallitus valitsi tammikuun alussa pitämässään kokouksessaan kunnanjohtajan virkaa sijaistamaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Merja Kosken.

Asia liittyy Lounais-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2021 antamaan huomautukseen. Avi on antanut Pyhärannalle huomautuksen sosiaalihuollon asiakkaiden asiakasturvallisuuden vaarantamisesta.

Seutusanomat Vakka