Nousiaisten strategiassa painotetaan asumista ja liikenneyhteyksiä

NOUSIAINEN. Nousiaisten kunnanvaltuusto nuiji 1. lokakuuta kasaan kuntastrategiansa vuosille 2018–2021. Strategisiin painopistealueisiin on merkitty tontti- ja asuntotilanteen parantaminen sekä 8-tien varren näkyvyyttä tehostava maankäyttö.

Kunnan tavoitteena on, että 8-tien liittymät ja tonttiratkaisut palvelisivat paremmin alueen yritystoimintaa. Samalla selvitellään mahdollisuutta raakamaan hankkimiseksi 8-tien läheltä sekä Rästäsmäen ja Vuorenpään alueilta.

Strategian mukaan tontti- ja asuntokaupassaan Nousiainen huomioi ennen kaikkea senioriasumisen ja vuokra-asumisen tarpeet. Tulevalle valtuustokaudelle kunta on listannut oheiset asiat: Vuokra-asuntojen tarveselvitys sekä rakennusmahdollisuudet, markkinoinnin tehostaminen uusin keinoin, kuten 3D-mallinnuksella ja alennuskampanjoilla, sekä investointitarpeiden kartoitus korjausvelan ja huonokuntoisten kiinteistöjen vähentämiseksi.

Liikenneyhteyksiä pyritään myös kehittämään Turun suuntaan. Strategiassa linjataan pitkän tähtäimen edunvalvontaa Turun seudun julkisten liikenneyhteyksien parantamiseksi, joista selkeimmäksi yksittäiseksi toimeksi on merkitty raideliikenteen seisake Nousiaisiin.

Linjassa strategiaan kirjattujen tavoitteiden kanssa on Nousiaisten kunnanhallituksen 8. lokakuuta tekemä päätös olla mukana Varsinais-Suomen liiton valmistelemassa pilottihakemuksessa alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi. Samana iltana kokoontunut Mynämäen kunnanhallitus päätti myös olla mukana pilotissa.

Maakuntahallitus käsittelee henkilöjunaliikenteen pilottia 22.10. kokouksessaan. Pilottihanke voitaisiin käynnistää aikaisintaan joulukuusta 2019 alkaen, alustavasti sen on suunniteltu kestävän 2,5 vuotta.

Kuntastrategiaa varten suoritettiin maaliskuussa webropol-pohjaiset kyselyt kuntalaisille ja kunnan henkilöstölle. Myös paperilla saattoi vastata. Konsulttien johdolla pidettiin valtuuston strategiatyöpajat 5.4. ja 19.4., joiden pohjalta BDO Oy:n konsultit ovat yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa työstäneet Kuntastrategia 2021 -asiakirjan, joka löytyy nyt hyväksymisprosessin jälkeen Nousiaisten kunnan kotisivuilta Päätökset ja hallinto -välilehdeltä.

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. Kuntastrategia otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa, toimintojen kehittämisessä, talous-, toiminta- ja kehittämissuunnitelmia sekä erillisstrategioiden laadinnassa.

Vuoden 2021 jälkeen Nousiaisten tavoitteena on olla resurssiviisas kunta, jonka korjausvelka on taitettu, ja jonka askeleet kulkevat kohti palveluiden sähköistämistä. Kunta, jossa päättäjät, henkilöstö ja kuntalaiset puhaltavat yhteen hiileen ja kehittävät rohkeasti.

TSS