Kuntapäättäjän kulma: Ruskon kuntastrategiassa halutaan Ruskosta osaamis- ja innovaatiokeskittymä

KOLUMNI. Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Se liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen. Kunnan johtamisjärjestelmä lähtee kuntastrategiasta, jollainen jokaisessa kunnassa tulee olla. Se antaa raamit taloussuunnitelmaan ja talousarvioon.

Yhä yleisempi toimintamalli kuntastrategioiden konkretisoimiseksi ovat strategian toteuttamisohjelmat. Ohjelma on määräaikainen toimenpidekokonaisuus, jota johdetaan koordinoidusti jonkin strategian osa-alueen tai päämäärän saavuttamiseksi. Strategian toteuttamisohjelmat siis laaditaan suoraan kuntastrategiasta. Usein toteuttamisohjelmien laatiminen ja toteuttaminen edellyttää verkostoitumista sekä kunnan sisällä että usein myös kuntaorganisaation ulkopuolella.

Ruskolla kuntastrategiasta on keskusteltu jo syksystä lähtien. Se on uudistunut ja se on kirjoitettu tarinan muotoon. Sen lähtökohtana on muuttuva kunnan toimintaympäristö johtuen mm. maakunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Sen tarkoitus on Ruskon asemoiminen uuteen ympäristöön niin, että Rusko on tulevaisuudessa elinvoimainen, ihmisläheinen ja palveluiltaan ainutlaatuinen paikka.

Ruskon strategiassa määritellään tavoitteeksi kehittää Ruskosta osaamis- ja innovaatiokeskittymä ja rohkea palvelukehittämisen edelläkävijä. Siinä digitaaliset ratkaisut ja älyteknologia voivat toimia hyvänä alustana palvelujen kehittämiselle. Strategian konkretisoimiseksi seuraavassa vaiheessa laaditaan toteuttamisohjelmat. Ne ovat kunnan vahvaa taloudellista asemaa tavoitteleva elinvoimaohjelma, kaikkia ikäluokkia koskeva hyvinvointiohjelma ja yhdessä tekemistä painottava osallisuusohjelma. Ne antavat suuntaviivat Ruskon tulevaisuuden kehittämiselle.

Kunnan menestyminen tulevaisuudessa edellyttää tavoitteellista uudistamista, ennakkoluulotonta alueellista yhteistyötä ja kumppanuusverkostojen rakentamista. Tämän asian äärellä vaaditaan myös luottamushenkilöiltä tulevaisuuteen katsovaa mieltä ja ennakkoluulottomuutta.

Sisko Hellgren

Ruskon kunnanhallituksen pj.