Sauvon kunnanvaltuusto torppasi Steningen tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

SAUVO. Sauvon kunnanvaltuusto päätti 6.6. pitämässään kokouksessa olla hyväksymättä Steningen tuulipuiston osayleiskaavaehdotusta. Kaavan vireilletulo tapahtui samaan aikaan kunnanhallituksen kaavoituspäätöksen kanssa 25.11.2013.

Sittemmin Sauvon kunta on joutunut vastaamaan Steningen tuulivoiman osayleiskaavaehdotuksesta tehtyihin 164 muistutukseen. Tuulivoiman rakentamista Steningeen vastustaa myös 66 allekirjoittajan kuntalaisaloite, jossa vaaditaan kahden kilometrin suojaetäisyyttä voimalan ja asutuksen väliin.

Perusteluina käytettiin 23.5. kokoontuneen kunnanhallituksen esitystä siitä, että edellytyksiä Steningen tuulipuiston osayleiskaavan hyväksymiselle ei ole olemassa. Tähän johtopäätökseen päädyttiin, kun otettiin huomioon Steningen tuulipuiston osayleiskaavaehdotusalueen lähialueen vapaa-ajanasutuksen suuri määrä, varsin lyhyt etäisyys lähimpään vakituiseen asuntoon, mahdolliset vaikutukset lähialueen matkailuelinkeinoon sekä kuulemisen kautta saatu palaute.

Kaavoituksella on tutkittu tuulivoimaloiden sijoittamisen mahdollisuutta Steninge-nimiselle tilalle RN:o 2:0 Sauvon kunnan Teininkin kylässä. Yleiskaavalla mahdollistettaisiin tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle. Kaavan tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen tuulipuistokokonaisuus, jossa osoitetaan paikat kolmelle tuulivoimalalle, joiden napakorkeus on 120 metriä. Kaava-asiakirjat osoittavat, että tuulivoiman sijoittaminen kaavaehdotusalueelle on mahdollista, kun otetaan tuotantorajoitukset käyttöön määrätyillä tuulensuunnilla.

Kunnan tulee päätöksenteossaan kuitenkin arvioida myös sitä, millaisia vaikutuksia tuulivoiman sijoittamisella alueelle on siellä jo olevien toimintojen kannalta. Sauvo on merellisyydestään johtuen varsin suosittu vapaa-ajanasumisen kunta. Kaava-alueenkin lähiympäristössä on huomattava määrä vapaa-ajanasuntoja.

Jos ei oteta huomioon kaavaehdotusalueen maanomistajan omaa asuinkiinteistöä, lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee alle 600 metrin etäisyydellä osayleiskaavaehdotuksen mukaisesta tuulivoimalan rakennuspaikasta. Tässä mielessä alueen todetaan olevan tuulivoiman sijoittamisen kannalta varsin ahdas ja ongelmallinen. Erityisesti lähialueen tiheä loma-asutus aiheuttaa sen, että osayleiskaava-alue soveltuu varsin huonosti kaavaehdotuksessa tarkasteltujen varsin massiivisten teollisuusluokan tuulivoimaloiden sijoittamiseen.

Katariina Mäkinen-Önsoy