NAANTALI. Naantalin kaupunginhallitus päätti 16.5. pitämässään kokouksessa kaupunginjohtaja Jouni Mutasen esityksen mukaisesti asettaa 13.4.2016 päivätyn ehdotuksen Manner-Naantalin osayleiskaavaksi 2035 oheisaineistoineen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

– Kaavaehdotuksen nähtävilläolon sekä ehdotuksen sisältöä esittelevän yleisötilaisuuden ajankohta selviää näinä päivinä ja siitä kuulutetaan lehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla, kertoo Naantalin kaupungin vs. johdon sihteeri Hanna Fagerlund.

Huoli luonto- ja virkistysalueista sekä kiinteistöjen arvon säilymisestä

28.5.–29.6.2015 nähtävillä olleen luonnosvaiheen kuulemisessa palautetta antaneiden asukkaiden mielestä Lammasluoto ympäristöineen sekä Kuparivuori ja Luolalanjärven ympäristö olivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi koettuja luonto- ja virkistyskohteita. Suurin osa kaikesta palautteesta koskee uusien rakennusten poistamista tai alueen säilyttämistä luonnontilaisena. Asukkaat ovat paikoin huolissaan asuntojensa arvon laskusta, mikäli lähelle tulee täydennysrakentamista.

Kommenteissa kuuluu myös vankka kannatus rantojen valjastamisesta entistäkin enemmän matkailu- ja virkistyskäyttöön: ”Purjehduskeskuksen luominen Lammasluotoon ja sen läheisyyteen on hyvä kokonaisuus ranta-alueen käytöksi. Kuitenkin niin, että maakunnallisesti arvokkaan Naantalin aukon maisemakokonaisuuteen kuuluva Kalevanlahti ja sen lähiranta-alueet on säästettävä asuntorakentamiselta.”

Tavoitteena toiminnallinen rantakaupunki

Kaupungin vastauksista palautteeseen ilmenee, että korkealuokkainen rantarakentaminen antaa uudenlaisen mahdollisuuden synnyttää myös toiminnallisesti elävää uudenlaista rantakaupunkia myös Lammasluodon ja Teljentien alueella aina Taimonrantaan saakka.

– Korkealuokkainen täydennysrakentaminen luo lisäarvoa myös nykyisille asukkaille. Lammasluodon uudet korttelialueet on rajattu luonnosvaihetta tarkemmin niin, että VP aluetta on osoitettu rakentamiselta vapaaksi jäävälle alueelle. Samoin ympäristön puistoista lisärakentamismahdollisuuksia on poistettu, kaupungin vastineessa todetaan.

Matkailun aluevarauksiin ei ole ehdotuksessa esitetty merkittäviä muutoksia luonnokseen nähden. Kylpylän alueen kaavamääräys on päivitetty matkailupalvelujen alueeksi (RM). Matkailun hankkeita voidaan toteuttaa keskusta-alueen lisäksi muulla yleiskaava-alueella erilaisten kaavamääräysten kautta. Tällaisia varauksia on Humaliston rannassa, Ukko-Pekan sillan kupeessa (oranssi ympyrä pl) sekä Lammasluodossa ja seurakunnan leirikeskuksen ympäristössä Soinisissa (A/rv). Kailon saari on varattu entistä laajemmin matkailukäyttöön. Samalla Jakoluodon ja edelleen Hiipan saariin on osoitettu kulkuyhteys ja ne on osoitettu aktiivisempaan virkistyskäyttöön.

Katariina Mäkinen-Önsoy