Hiiskan- ja Teerimäen OKY:n adressi vastustaa murskaamon sijoittamista Kaarinan Lakariin

Kaarinan Kellarimäen ja Hiiskanmäen asuinalueiden välisellä alueella asuvat Päivi Kaita (vas.), Timo Virkkula, Anniina Tähkäpää ja Tapio Viiri Hertta-koiransa kanssa vastustavat asuinalueiden välissä sijaitsevaan Lakariin kaavailtua kiven ja rakennusmateriaalien murskaamoa. Kuva on otettu Krossinkadun varresta, jonka toiselle puolelle rakennetaan omakotitaloaluetta, ja jonka toiselle puolelle kierrätyspaikka toteutuessaan sijoittuisi. Kuva: Ragip Önsoy.

KAARINA. Adressin 23.5. kokoontuneelle Kaarinan kaupunginvaltuustolle kirjelmöinyt Hiiskan- ja Teerimäen omakotiyhdistys (OKY) pysyy vastustavassa kannassaan Destia Oy:n Lakarin alueelle suunnittelemaa kierrätyspaikkaa koskien. Alueen asukkaiden näkemystä puoltaa myös Kaarinan kaupunginhallitus. Hallitus lausui jo 16.5. pitämässään kokouksessa, että Lakariin suunniteltu ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikka on paitsi asemakaavan vastainen myös ympäristölle haitallinen hanke.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kaupunginhallitus vastusti Destian ajamaa hanketta kierrätyspaikan sijoittamiseksi kaupungin omistamalle Hulkkion kylässä sijaitsevalle alueelle, adressin yhtenä puuhamiehenä toiminut Timo Virkkula sanoo.
– Kaupunginhallitus antoi 11.8.2014 kokouksessa ympäristövaikutuksia arvioivaan selostukseen kommenttinsa siitä, että hanke ei ole toteutuskelpoinen arviointiselostuksen vaihtoehto 1 mukaisena, vaan lupaa tulee hakea suppeammalle toiminnalle, Virkkula lisää.

Kaksi vaihtoehtoa

Tutkittuja vaihtoehtoja on kaksi: Vaihtoehto 0 eli nykytilanne ja Vaihtoehto 1, jossa toiminta-alueella vastaanotetaan ja jatkojalostetaan aineksia keskimäärin 220 000 tonnia ja enintään 720 000 tonnia vuodessa. Louheen, asfaltin ja betonin arvioitu keskimääräinen murskattava määrä on 160 000 tonnia vuodessa. Vastaanotettavat ja jalostettavat materiaalit ovat kalliolouhetta, soraa, puhdasta kaivumaata sekä purkubetonia, -asfalttia ja -tiiltä. Materiaalit jalostetaan toiminta-alueella uudelleen käytettäviksi murskaamalla ja seulomalla. Alueella toimii ajoittain myös siirrettävä asfalttiasema, jonka vuosituotanto on 20 000 – 50 000 tonnia.

Me 243 adressin allekirjoittanutta vaadimme, että esisopimus Destian ja kaupungin välillä Lakarin alueen vuokraamisesta kiven ja rakennusjätteen murskaamoksi puretaan. Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen Destia aloittaisi alueella kiven ja rakennusjätteen murskauksen sekä kierrätysmyynnin, Virkkula kertoo adressin sisällöstä.
– Hankealueen välittömässä läheisyydessä useissa ilmansuunnissa on paitsi valmista asuinaluetta 200–900 metrin etäisyydellä, myös kaavoitetaan lisää aluetta pientalorakentamiselle. Varsinkin murskaamistoiminnasta johtuvat pöly-, melu- ja liikennehaitat olisivat merkittävät, kierrätyspaikan vaikutusalueella olevan Krossinkadun varteen kotia parhaillaan rakentava
Tapio Viiri selventää nykyisten ja tulevien asukkaiden syitä vastustaa hanketta.

Liikenne- ja meluhaitat huolena

Hankkeesta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia YVA-selostuksen mukaan ovat raskaan liikenteen määrän kasvaminen, liikenneturvallisuuden mahdollinen heikkeneminen, melutason väliaikainen kohoaminen, ilmanlaadun hetkellinen heikkeneminen ja asukkaiden subjektiivinen viihtyvyyshaitta.

Lähiympäristön melutason pysyminen sallitulla tasolla voidaan arviointiselostuksen mukaan varmistaa rakentamalla melusuojavalleja.

Liikenneturvallisuuden heikkenemisen estämiseksi on merkitty, että alueelle on tarpeellista saada katuvalot sekä rakentaa kevyen liikenteen väylä ja vaihtoehtoisia reittejä.

Jos kaupungin tavoitteena on hyötyä taloudellisesti Destian kierrätyspaikasta, on otettava huomioon myös kaupungin kontolle koituvat kulut tieverkostoon tehtävistä parannuksista. Raskaiden ajoneuvojen jatkuva liikennöinti alueella tuo enemmän menoja kuin kierrätystoiminta tuloja, asukkaat Anniina ja Teppo Tähkäpää pohtivat.

Adressin vastaanottajatahoilta, kaupunginvaltuustolta, kaupunginhallitukselta ja kaupunginjohtajalta, Hiiskan- ja Teerimäen OKY:n jäsenet toivovat vahvaa päätöksentekoa.

Ennen kuin Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa asiaan elo–syyskuussa päätöksen, peräämme kaupungin virkamiehiltä ja valtuutetuilta väkevää asennetta ottaa asia omaksi päätöksekseen, asukkaat huomauttavat.

Katariina Mäkinen-Önsoy