Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta etenee Liedossa – pakolaisten vastaanottosopimuksesta irtautuminen torpattiin yksimielisesti

LIETO. Liedon Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen alueellisesta kielikokeilusta. Kunnanhallitus on 29.2. pitämässään kokouksessa päättänyt lähettää aloitteen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle toimenpiteitä varten. Lautakunnan tulee käsitellä asia sekä esittää kunnanhallitukselle selvitys aloitteen johdosta mahdollisesti tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä 31.5.2016 mennessä.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti–ruotsi-yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten englanti–saksa, englanti–ranska tai englanti–kiina, tulee mahdollistaa, Perussuomalaiset toivovat.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä.

Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi osoitus Liedon kunnan kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa, Perussuomalaiset linjaavat.

Perussuomalaiset haluavat lisäksi selvittää lähikuntien, kuten Auran ja Kaarinan kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat tähän myönteisesti.

Irtautuminen pakolaisten vastaanottosopimuksesta ei olisi Liedon kunnan arvojen mukaista

Samaisessa kokouksessaan Liedon kunnanhallitus torppasi Hannes Heikkilän valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin Liedon kunnan irtautumista pakolaisten vastaanottosopimuksesta ja myös sopimukseen liittyvien velvoitteiden maksamisen lopettamista.

Kunnanhallituksen keskustelun kuluessa Pasi Lappalainen esitti kunnanhallituksen toteavan, että Hannes Heikkilän valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet ja niiden perustelut eivät ole miltään osin Liedon kunnan arvojen mukaisia. Kunnanhallitus esittääkin yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että Hannes Heikkilän valtuustoaloitteen perusteella ei käynnistetä mitään erikseen valmisteltavia toimenpiteitä ja että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Aloite lähetettiin hallitukselle 15.2. kunnanvaltuustosta, jossa sitä perusteltiin muun muassa sillä, että pakolaistilanne nyt aivan erilainen kuin vuonna 2009, kun sopimukseen on sitouduttu.

– Pakolaisten kotouttaminen Liedon kunnalle on likimain ylivoimainen tehtävä, koska tulijat ovat kielitaidottomia ja ammattitaidottomia, useat myös luku- ja kirjoitustaidottomia. Kunnassamme on työttömiä jo muutenkin noin kymmenesosa työikäisistä, aloitteessa perusteltiin.