Toimeentulotuen hakeminen yksinkertaistuu

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan tarkoittaa asiakkaalle sitä, että hän saa palvelunsa ns. yhdeltä luukulta: toimeentulotuen hakemukset toimitetaan ensi vuoden alusta alkaen Kelaan.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kunnilta Kelan tehtäviksi 1.1.2017 alkaen. Tämän jälkeen toimeentulotukea haetaan pääasiassa Kelasta.

Asiakkaalle siirto merkitsee yhden luukun periaatetta: toimeentulotuen hakemukset toimitetaan Kelaan. Kela ratkaisee oikeuden perustoimeentulotukeen ja toimittaa täydentävää ja ehkäisevää tukea koskevat hakemukset kuntaan.

Toimeentulotuen asiakkaista yli 90 % saa jotain Kelan etuutta, joten asioiminen Kelan kanssa on tuttua. Myös Kela tuntee asiakkaat elämäntilanteineen jo entuudestaan.
– Asioiden sujuvan etenemisen ja etenkin tiedonkulun eteen on tehty järjestelmällistä yhteistyötä kuntien kanssa, kertoo Toimeentulotuki 2017 -hankepäällikkö Heli Kauhanen Kelasta.

Muutos pyrkii turvaamaan sen, että perustoimeentulotukea hakevat asiakkaat ovat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta.
– Kela on asiakkaiden ulottuvilla kattavan palveluverkkonsa ansiosta. Asiakasta palvellaan monin tavoin: verkossa, puhelimessa, toimistoissa ja myös ajanvarauksella. Etäpalvelun mahdollisuutta voidaan hyödyntää, Heli Kauhanen sanoo.

Toimeentulotukiasiakkaille avataan oma puhelinpalvelunumero.

Kelalla on käytössään kattavat tietojärjestelmät sekä valtaosa hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavista tiedoista. Näin Kela voi myös pitää huolta siitä, että ennen toimeentulotuen käsittelyä on ratkaistu asiakkaalle ensisijaiset Kelan etuudet, kuten esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva, sairauspäivärahat tai kuntoutusrahat. Tämä voi vähentää myös etuuksien takaisinperintää.

Kelasta ohjataan kuntaan sosiaalihuollon palvelujen, kuten sosiaalityön, tarpeessa olevat asiakkaat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Muutoksen taustalla ovat säästöpaineet

Perustoimeentulotuen siirrolla Kelaan tavoitellaan säästöjä toimintakuluissa.

Toimeentulotukilain muutoksen valmistelussa arvioitiin, että toimeentulotukityössä olevien henkilöiden palkkauskustannukset ovat vuositasolla olleet noin 107 miljoonaa euroa. Säästöä henkilöstö-, hallinto- ja maksuliikennekustannuksista arvioidaan syntyvän kunnille yhteensä noin 69 miljoonaa euroa vuodessa. Kelan toimintakuluiksi arvioidaan noin 37 miljoonaa euroa.

Toimeentulotuen ratkaisuja tullaan tekemään Kelan jokaisessa viidessä vakuutuspiirissä.

Osa työstä hoidetaan Kelan nykyisen henkilöstön voimin, mutta lisävahvistusta tarvitaan muun muassa kuntien osaajien joukoista. Nämä rekrytoinnit käynnistyvät huhtikuussa. Kaiken kaikkiaan Kelassa on arvioitu, että toimeentulotukitehtäviin tarvitaan 650 henkilöä.

Viestintää, neuvontaa ja yhteistyötä

Vuodenvaihteessa 2017 yli 250 000 kotitalouden perustoimeentulotukiasiakkuus vaihtuu kunnista Kelaan.

– Valtaosa toimeentulotukea saavista on tietysti Kelan asiakkaita jo entuudestaan, mutta uusi asia herättää aina kysymyksiä. Satsaamme siirtymävaiheessa erityisesti viestintään, neuvontaan ja yhteistyöhön kuntien kanssa, Kauhanen toteaa.