KHO hylkäsi Nousiaisten ympäristö- ja maa-ainesluvista tehdyt valitukset

NOUSIAINEN. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 27.1. neljä Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakson ja Mynämäen–Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen tekemää valitusta. Valituksissa haettiin Nousiaisten ympäristölautakunnan 20.8.2009 (§ 70), Turun hallinto-oikeuden 12.5.2015 n:o 15/0112/1 sekä Vaasan hallinto-oikeuden 28.11.2014 tekemien n:o 14/0669/3 ja n:o 14/0668/3 päätösten purkamista.

Ensimmäinen valitus koski Nousiaisten ympäristölautakunnan elokuussa 2009 antamaa päätöstä myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain mukaisen ottamisluvan kalliokiviaineksen (200 000 km3) ottamiseen 8,15 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta Nousiaisten kunnan Vuorenpään kylässä sijaitsevalta tilalta Nurmela II RN:o 1:17 (538-453-1-17) päätöksestä ilmenevin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 10 vuotta.

Vaatimuksensa tueksi yhdistykset esittivät, että kysymyksessä olevalla maa-ainesluvalla on tarkoitus louhia Inkkiönkallion laki. Maa-aineslupa on myönnetty yhdistysten mukaan hallintolain ja maa-aineslain vastaisesti, koska luontoselvitystä ei ole tehty, eikä lupa-asiassa muistutuksen tehneitä yhdistyksiä ole kutsuttu ympäristölautakunnan 15.6.2009 pitämään katselmukseen.

Turun hallinto-oikeus on toukokuussa 2015 valituksenalaisella päätöksellään, toimitettuaan asiassa 22.4.2015 katselmuksen, hylännyt Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakson ja Mynämäen–Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen Nousiaisten ympäristölautakunnan päätöksestä 20.2.2014 myöntää Veraisen Sora Ky:lle maa-aineslain mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiselle 10 vuodeksi Kotimäki III -nimiseltä kiinteistöltä RN:o 1:18 Nousiaisten kunnan Vuorenpään kylässä 3,2 hehtaarin alalta.

Vaasan hallinto-oikeus on marraskuussa 2014 sen sijaan hylännyt Mynämäen–Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry:n katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen sekä valituksen Nousiaisten ympäristölautakunnan 1.11.2012 (§ 85) tekemästä ja 9.11.2012 antamasta päätöksestä myöntää Veraisen Sora Ky:lle määräaikainen ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen Nousiaisten kunnan Vuorenpään kylässä sijaitsevalla Kotimäki III -nimisellä tilalla RN:o 1:18.

Toisena asiana Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry:n valituksen Nousiaisten ympäristölautakunnan 23.1.2014 (§ 5) tekemästä ja 31.1.2014 antamasta päätöksestä myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Nousiaisten kunnan Vuorenpään kylässä sijaitsevalla Nurmela II -nimisellä tilalla RN:o 1:17.