Paikalliset pääsivät kertomaan E18-tien ongelmakohdista Naantalin ja Raision välillä

Kaupunginjohtajat kommentoivat

KU 28.1. E18 Jouni Mutanen

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen toivoo parannusta sujuvuuteen ja turvallisuuteen

Naantalin kaupunki odottaa tiehankkeen tuovan kestävät ratkaisut sekä nykyisiin että tuleviin liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmiin. Tärkeintä ja kiireellisintä on löytää ratkaisut Kuparivuoren tunnelin ja Kaanaan eritasoliittymän välisiin ongelmiin. Naantalin kannalta tärkeänä pidetään myös sitä, että Raision alueella olevat liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua.

Naantalin alueella suunnittelussa tulee ottaa huomioon Luolalan ja Humaliston sekä sataman alueille suuntautuvan yritystoimintaa, ulkomaankauppaa ja työmatkoja palvelevan liikenteen tarpeet ja ongelmien ratkaisut. Samalla pitää varmistua siitä, että kaupungin keskustaan ja saaristoon suuntautuva liikenne järjestetään tulevaisuudessa korkeatasoisesti ja turvallisesti. Erityisesti tulee ratkaista Ruonan yhdystien ja Armonlaaksontien tasoliittymän nykyiset ongelmat lähitulevaisuudessa toteutettavilla korkeatasoisilla liittymäjärjestelyillä. Myös saariston suuntaan kaupungin keskustasta suuntautuva liikenne edellyttää korkeatasoisen eritasoliittymäratkaisun.

Suurin osa ainutlaatuiseen Naantalin vanhaan kaupunkiin saapuvista matkailijoista ja lähes kaikki saariston kävijät saapuvat valtaväylää E18 pitkin. On tärkeää, että jo kaupunkiin ja saaristoon ajettaessa tieympäristö on hyvin suunniteltua ja kaunista.

KU 28.1. E18 Ari Korhonen

Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen muuttaisi tien virallisesti Kehätieksi

E18 kuuluu Euroopan Ten-T verkostoon. Sen välityskyvyn tulee olla nykyistä suurempi ja mahdollistaa kaupunkiseudulle suuntautuva kasvu ja uudet työpaikat.

Raision kannalta merkittävimmät tulevaisuuden hankkeet ovat keskusristeyksen alittava tunneli sekä Meyerin telakan ja Raision sataman yhteydet.

Kehätie on näyteikkuna kaupunkiin, joten sen lähiympäristöstä on huolehdittava. Esimerkiksi tänä päivänä kehätieltä avautuu hieno näkymä lähestyttäessä Raisiota kauppakeskuksen suunnasta – on kauppoja, kerrostaloja ja luontoa.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. E18 tietä sanotaankin Ohikulkutieksi, Kehätieksi tai Kantatie 40:ksi. Tien nimen voisi virallisesti vaihtaa Kehätieksi, sillä se kuvaa nimenä paljon paremmin myös ulkopuoliselle, millaisesta tiestä on kysymys. Ohikulkutietä ajetaan ohi, mutta Kehätieltä voi poiketa vaikka Raisioon ostoksille.

Uudistettavalle kehätielle toivotaan rinnakkaisteitä, nopeita pyöräteitä, uusia liittymiä, kiehtovaa maisemointia ja ennen kaikkea turvallisuutta.

LIIKENNE. Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan Turun kehätien parantamisesta Naantalin ja Raision välillä. Hankkeen päätoteuttajakonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. Osana prosessia järjestettiin joulukuussa Raision kaupungintalolla työpaja, jossa paikalliset pääsivät antamaan palautetta nykyisen tien ongelmakohdista ja tulevaa tietä koskevista toiveistaan. Samalla kerättiin tietoa alueen nykyisestä virkistyskäytöstä ja paikallisille tärkeistä kohteista.

Työpajaan osallistui 32 henkeä, jotka edustivat muun muassa alueen asukasyhdistyksiä, kotiseutu- ja kulttuuriyhdistyksiä, alueen yrityksiä ja yrittäjäjärjestöjä sekä viranomaisia.

Työpajalaisten mukaan tien nykyisiä ongelmia ovat muun muassa rataliikenteen riskit, liikenteen melu, vaikeasti ohitettavien mopoautojen ja raskaan liikenteen aiheuttamat ruuhkat ja liikenteen kulku Raision keskustan valoliittymien läpi.

Suunnittelussa tulee osallistujien mielestä huomioida telakan alueen kehittäminen ja mahdollinen korjaustelakan laajentuminen sekä monipolttoainelaitoksen vaikutus.

Keskustelijat tuumaavat, että tie on näyteikkuna sen varrella oleviin kaupunkeihin, minkä takia ympäristöstä tulisi huolehtia. E18:n tavoite tulisi olla visuaalisesti kiehtova ja se tulisi suunnitella osaksi kokonaisuutta. Suunnittelussa tulisi huomioida paikkakunnalle ominaisten asioiden korostaminen. Esimerkkinä Venesatamassa on niitetty lepikkoa, jotta maisema näkyy. Myös pimeän ajan huomioiminen on tärkeää.

Merenpinnan nousukin nostettiin esiin, koska se on tärkeää huomioida suunnittelussa. Asiaa selvitetään tämän työn yhteydessä. Tulvasuojelusuunnitelma on yhtenä työn lähtöaineistona.

Työmatkaliikenne helpommaksi

Pahimpina ruuhka-aikoina työmatkaliikenne saattaa jopa seistä kehätiellä. Suurimpia ongelmia ovat eritasoliittymien toimimattomuus ja se, että satamaliikenne Naantalin satamassa purkautuu juuri aamuruuhkan aikaan.

Ruonan yhdystieltä on lähes mahdotonta kääntyä aamuruuhkassa vasemmalle Raision suuntaan. Keskustelijat kysyvätkin, olisiko eritasoliittymän toteuttaminen Ruonan yhdystien kohdalle mahdollista.

Keskustelijoiden mielestä tilannetta prantaisivat korkeatasoiset liittymät E18-tielle Vanton ja Kaanaan kohdalle sekä Järvelän eritasoliittymän rampit Naantalin suuntaan.

Huolen aiheeksi nousi myös Meyerin telakan liittymien toimivuus tulevaisuudessa, kun työpaikkojen määrä lisääntyy.

Paremmat rinnakkaistiet ja pyörätiet

Keskustelijat ehdottavat hitaan liikenteen ohjaamista pois kehätieltä rinnakkaistieyhteyksiä parantamalla. Voimalaitoshanke lisää raskasta liikennettä noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Voimalaitos käynnistyy vuonna 2017.

Joukkoliikenne kulkee pääosin rinnakkaisteitä pitkin. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta voitaisiin työpajaan osallistuneiden mukaan lisätä vuoroväliä parantamalla ja lippuhintoja halventamalla.

Pyöräilyväylä Naantalin ja Raision välillä on keskustelijoiden mielestä suhteellisen hyvä nykyisellään. Tosin Raisionlahden kohdalla pyöräilyväylälle tulviva vesi on ajoittain ongelmana. Lisäksi pyöräilyväylän opastus on puutteellinen Krookilan kohdalla Turkuun päin. Samassa kohdassa kehätien ylitys on vaarallinen. Toiveissa olisi nopeat pyörätie- ja bussiyhteydet sekä liityntä- ja pyöräpysäkit.

Luontoarvot esillä

Keskustelijat toivovat virkistysyhteyttä Luolalanjärveltä sekä Meri-Nuorikkalasta ja Nuorikkalasta.

Raisionlahden arvokas virkistysalue toivottiin säilytettäväksi. Tien molemmin puolin kalastetaan. Kalastajat jättävät autonsa Telakkatien liittymän pohjoispuolelle, jonne tarvittaisiin suunniteltu pysäköintialue kalastajille ja muille alueen virkistyskäyttäjille. Raisionlahdella kalastajilla on tarve päästä kulkemaan siltojen molemmille puolille. Nyt he hyppivät tiellä.

Kulkuyhteyksistä piensatamaan E18-tien ali keskusteltiin. Pienvenesataman etelälaidalla on entinen uimaranta. Lahden veden laatu on nyttemmin selvästi parantunut ja osa toivoi uimarantaa kunnostettavaksi käyttöön. Toisaalta vastarannan satama-alueen toiminta jatkuu ja suunnitelmissa laajenee edelleen, joten osa ei pitänyt aluetta virkistyskäyttöön sopivana.

Raisionlahden veden virtaavuuden ja vaihtuvuuden säilyminen myös E18-tien parantamisen jälkeen on keskustelijoiden mukaan turvattava. Vesitasapaino koettiin erityisen tärkeäksi Raisionlahden kasvillisuuden ja linnustoarvojen kannalta.

Näkymät Luolalanjärven ja Raisionlahden kohdalla koettiin kauniina ja ne toivottiin otettavan suunnittelussa huomioon. Luonnonmukaisen, mutta hoidetun kasvillisuuden ja valaistuksen merkitys nousivat esille. Erityisesti Raisionlahden merkityksestä kaupungin porttina puhuttiin.

Keskustelussa tuotiin esille, että alueella ei ole opastettuja näköalapaikkoja, joista näkisi merelle. Kartalle merkittiin pari korkeaa paikkaa, joista paikalliset aluetta tuntevat tietävät voivansa ihailla merimaisemia. Niitä voisi kehittää opastetuiksi näköalapaikoiksi. Toisaalta näille aluille on suunniteltu satama-alueiden laajennusta.

Raision puolella riittää parannettavaa

Hirvivaara ja hirvikolarit ovat ongelmana Katteluksen alueella. Hirvien ja kauriiden ekologiset yhteydet nousivat esille keskustelussa.

Myös liikennemelu on ongelmallista Katteluksen asuinalueella, jossa laakson yli rinteeseen kantautuvaa melua on vaikea suojata meluestein. Liikennemelusta kärsitään myös Raisionlahden alueella.

Raision puolella vaaranpaikkoja ovat Raisionkaaren mutka, jossa on liittymiä tiheästi, Kaanaan eritasoliittymän epäjatkuvuuskohta sekä suojatieylitykset. Tasoylitykset koettiin yleensäkin vaarallisiksi autojen suurten nopeuksien vuoksi.

Keskustelijat toivoivat erityisesti yhteyttä Nuorikkalaan ja Nesteen tien painumisen korjaamista salmen kohdalla.

Naantalin suhteet toiveet liittyvät satamiin

Naantalin sataman läheisyyteen kaivattiin rekkakuskeille suunnattua parkkialuetta viikko- ja vuorokausilepoa varten. Sen pitäisi olla lähellä satamaa ja peruspalveluja (ravinto, peseytyminen), koska rekalla ei saa ajaa lepoaikana. Eikä se saisi jäädä sataman laajennusten alle.

Keskustelijat toivovat myös venesataman kytkeytymistä Naantalin keskustaan ja satama-alueen opasteiden monikielistämistä.

Vaaranpaikkoja ovat Emäntäkoulun risteys, ja kulkeminen nykyisen E18-tien viereisillä kevyenliikenteen tieyhteyksillä koettiin turvattomaksi. Myös tietä reunustavien korkeiden kallioiden todettiin olevan vaaranpaikka mm. lapsille.

Janica Vilen