Skanssin Keskuspuiston asemakaavoitus käynnistyi

Kuva: Turun kaupunki.

SKANSSI. Skanssin kaupunginosan suunnittelu jatkuu Skanssin Keskuspuiston asemakaavoituksella. Skanssin Keskuspuisto sijoittuu Skanssin kauppakeskuksen eteläpuolella nyt sijaitsevalle peltoaukiolle. Asemakaavan laadinta perustuu Kaavoitusohjelmaan 2016–2019, jonka osayleiskaavojen ja asemakaavojen ohjelmointi vuosille 2016–2019 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.12.2015.

Nyt laadittavaan asemakaavaan sisältyy laaja Skanssin pellolle rakennettava puistoalue, Skanssin Keskuspuisto. Puistoon on suunnitteilla esimerkiksi palstaviljelyalue sekä erityyppisiä puistoja kuten urheilupuisto ja leikkipuisto. Puistoa halkoo hulevesiuoma, joka levenee paikoitellen leveämmiksi lammikoiksi. Hulevettä viivytetään alueella vaihtelevaa ja mielenkiintoista ympäristöä luovissa vesiaiheissa ennen sen virtaamista Jaaninojan kautta Aurajokeen. Puiston pohjoisosa on kaupunkimainen, etelässä puisto on lähempänä luonnontilaista.

Noin 14,5 hehtaaria käsittävä kaava täydentää aikaisempia suunnitelmia liikenneympyrästä etelään lähtevän Skanssinkadun varrella. Asemakaavassa on tarkoitus osoittaa Skanssinkadun varteen kerrostalokortteli ja päiväkoti.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa puiston rakentaminen vaiheittain etupainotteisesti. Ensimmäiset uudet korttelit rakennetaan Skanssin pohjoisosaan lähelle kauppakeskusta. Puiston vaiheittainen toteutuminen tarjoaa uusille asukkaille miellyttävää ympäristöä, vaikka koko alue ei olekaan vielä valmis. Kaavaan sisällytetään puiston lisäksi päiväkoti, jotta päivähoitopalveluja voidaan tuottaa uusien asukkaiden tarpeen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle loppuvuoden 2017 aikana, jonka jälkeen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotus pyritään saamaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2018 aikana.

TSS